Link voor bijwonen van de verdediging

Via deze link kan de promotie bijgewoond worden. Ik zal proberen om een opname te maken voor degene die de ceremonie helaas moeten missen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


The maximum upload file size: 64 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.